Firemná filozofia

Home » O firme » Firemná filozofia
HEICHEGROUP
Naša obchodná skupina je v súčasnosti už podnikom druhej generácie, ktorý je inovatívny a zároveň bohatý na tradície. Na území Európy ponúka jedinečné spektrum vzájomne zosúladených postupov povrchových úprav.
V Európe prevádzkujeme výrobu na piatich miestach, respektíve v jednej prevádzke v USA. Postupy aplikované našou spoločnosťou sa využívajú najmä v dodávateľskej oblasti automobilového priemyslu, výrobe strojov, elektrotechnike a medicínskej technike, kde našou najhlavnejšou kompetenciou je zušľachťovanie ľahkých kovov, ocele a zinkových zliatin.
Našim cieľom je neustále optimalizovanie a rozvoj technológií, aby sme boli schopní naplniť všetky očakávania našich klientov.
Nezaoberáme sa len otázkou, ako uspokojiť požiadavky klientov prostredníctvom rozvoja postupov povrchových úprav založených na overených skúsenostiach, ale ponúkame aj koncepciu kompletnej logistiky.

Environmentálna uvedomelosťZabezpečenie kvalityInovácieIntegritaDelegovanie zodpovednostiTímová prácaÚcta k jednotlivcom
Environmentálna uvedomelosť
Všetky naše výrobné prevádzky sa nachádzajú uprostred nedotknutých krajinných oblastí. Práve preto cítime obrovskú povinnosť aplikovať ekologický spôsob zmýšľania. Uplatňujeme aktívne opatrenia životného prostredia pre našich klientov, spolupracovníkov, prostredie a nasledujúce generácie.

Nami používané výrobné a vodohospodárske zariadenia sú na najvyššej technickej úrovni v súlade s (nemeckými) zákonnými predpismi zaoberajúcimi sa vodohospodárstvom. Moderná umývacia technika garantuje využitie minimálneho množstva vody, vieme tak znovuzískať cenné suroviny.

Veľkú časť našej energetickej spotreby vieme pokryť pomocou vlastných tepelných čerpadiel a solárnych systémov.

Na základe toho môžeme konštatovať, že naše výrobky získavajú povrchovú úpravu spôsobom, ktorý sa prispôsobuje nielen hospodárskym a kvalitatívnym aspektom, ale je aj šetrný k životnému prostrediu. Naša obchodná skupina zaviedla a v praxi uplatňuje systémy energetického manažérstva podľa noriem ISO 14001 a DIN EN 16001, založené na základe maticového systému riadenia.

Zabezpečenie kvality
Dôležitú úlohu v integrovanom riadiacom systéme zohráva nielen ochrana životného prostredia, ale aj kontrola kvality. Začína sa už v informačnom systéme riadenia procesu (SPC), počas nepretržitej kontroly kúpeľov. Najmodernejšia technika aplikovaná v zariadeniach je zábezpekou dlhodobo dobrej a reprodukovateľnej kvality povrchových poťahov. Využívaním nášho tzv. systému Heiche-Wiki je vzdelávajúca sa obchodná spoločnosť realitou. V laboratóriách zariadených na najvyššej možnej úrovni vieme v širokom uhle záberu uskutočňovať merania a vykonávať testy (vrstvová hrúbka, klimatický test, test soľným postrekom, meranie zostatkových nečistôt).
Inovácie
Sem patrí jednak prispôsobovanie tradičných postupov individuálnym požiadavkám klienta, ako aj rozvoj nových technológií špecificky upravených pre uplatnenie v sériovej výrobe. Klienti obchodnej skupiny Heiche zvlášť oceňujú tie synergické efekty, ktoré vznikajú zo spolupráce pri všestrannom technologickom rozvoji spoločnosti.

Naše výnimočne dobre zariadené laboratóriá sú bázou pre výskum a vývoj. Sme tak schopní na domácej pôde vyriešiť takmer každý nastolený problém analytického charakteru. Prispôsobenie technológií podľa špecifických požiadaviek klienta je tak realizovateľné v optimálnom časovom úseku.

Integrita
„Nerob iným nič, čo by si nechcel, aby robili tebe”. Napriek nie vždy jednoduchému obchodnému prostrediu očakávame od samých seba aj našich obchodných partnerov úprimnosť, korektnosť a otvorenosť pri udržiavaní vzájomných vzťahov.
Delegovanie zodpovednosti
V záujme dosahovania stanovených cieľov máme záujem ťažiť z našich talentovaných spolupracovníkov. Našich zamestnancov riadime tak, aby prijali zodpovednosť za výsledky svojej práce, a zároveň aby mali kompetencie prijať potrebné opatrenia a urobiť rozhodnutia, ktoré vedú k dosahovaniu týchto cieľov.
Tímová práca
Pri dosahovaní cieľov a nasmerovaní spoločnosti Heiche ťaháme za jeden koniec. Riadiacu činnosť charakterizuje ukážkový pracovný výkon a postoj a neustála komunikácia medzi všetkými oddeleniami na každej úrovni. Týmto spôsobom dokazujeme, že ako tím sme schopní dosiahnuť väčšie úspechy, než ako by ich dokázal jednotlivec.
Úcta k jednotlivcom
Staráme sa o bezpečné pracovné prostredie z fyzického aj duševného hľadiska. Naši spolupracovníci si môžu byť istí, že svoje myšlienky – odborne a korektne podložené – môžu vhodným spôsobom vyjadriť bez strachu od nepatričnej kritiky. O chybách je nutné debatovať otvoreným a konštruktívnym spôsobom, aby bol umožnený rozvoj schopností a úrovne správania sa, a to tak v záujme jednotlivca ako aj spoločnosti.