Impresszum

Home » Impresszum

Heiche Oberflächentechnik GmbH

Dieselstraße 10
74193 Schwaigern
Geschäftsführer: Simone Heiche, Andreas Heuschele
Handelsregister Nr. 727923 Amtsgericht Stuttgart
Sitz Schwaigern
USt.-IdNr.: DE815024313
Telefon: +49 7138 9717-0
Telefax: +49 7138 9717-77
E-Mail: schwaigern@de.heichegroup.com

Heiche Sachsen GmbH & Co KG

Gorschmitzer Weg 2b
04703 Leisnig
Geschäftsführer: Jörg-Michael Zwicker, Andreas Heuschele
Handelsregister Nr. 114137 Amtsgericht Chemnitz
Sitz Leisnig
USt.-ID Nr. DE226782123
Telefon: +49 34321 62271-0
Telefax: +49 34321 6227-18
E-Mail: leisnig@de.heichegroup.com

persönlich haftender Gesellschafter:

Heiche Oberflächentechnik Beteiligungs GmbH
Gorschmitzer Weg 2b
04703 Leisnig
Handelsregister Nr. 119581 Amtsgericht Chemnitz
Sitz Leisnig

Heiche Bayern GmbH & Co KG

Thananger Strasse 26
94336 Hunderdorf
Geschäftsführer: Andreas Heuschele
Handelsregister Nr. 6629 Amtsgericht Straubing
Sitz Hunderdorf
USt.-ID Nr. DE295281160
Telefon: +49 9422 40492-0
Telefax: +49 9422 /40492-299
E-Mail: hunderdorf@de.heichegroup.com

persönlich haftender Gesellschafter:

Heiche Bayern Verwaltungs GmbH
Thananger Strasse 26
94336 Hunderdorf
Handelsregister Nr. 12075 Amtsgericht Straubing
Sitz Hunderdorf

Heiche US Surface Technology LP

2790 Fairforest – Clevedale Road
Spartanburg, SC, 29301, USA
President: Martin Loose
No indication of District Court of Tax ID number is required
Phone: +1 864 764 116-0
Telefax: +1 864 764 116-2
E-Mail: info@us.heichegroup.com

Heiche Polska sp. z o. o.

ul. Jarzębinowa 2
PL 55-200 Stanowice
Prezes zarzadu:Boguslaw Jankiewicz, Andreas Heuschele
Rejestr handlowy:Numer KRS 0000254452 –Wroclaw
Regon:020256528
NIP:8971713149
Telefon: +48 71 301 83 – 40-42
Telefax: +48 71 301 40 – 56
E-Mail:info@pl.heichegroup.com

Heiche Hungary Bt.

Ipar út 1812/3 Hrsz.
H-3980 Sátoraljaújhely
Geschäftsführer: Ralf Lutz, Andreas Heuschele
Handelsregisternummer 05 06 015033
USt.-IdNr.: HU22130002
Telefon: +36 47 523-660
Telefax: +36 47 523-669
E-Mail: info@hu.heichegroup.com

Publikačné právo

Autor si vyhradzuje všetky práva publikácie pre seba, vrátane práva fotomechanickej reprodukcie, kopírovania a špeciálnych postupov (napr. spracovania dát, prenosu pomocou nosičov a sieti) – ako aj čiastkového prenosu a šírenia. Za možné tlačové chyby a správnosť poznámok autor neberie zodpovednosť.

Podmienky súvisiace s internetom

Charakteristikou internetu je, že funguje ako decentralizovaný sieťový kontaktný systém za účelom dočasného ukladania a posielania dát. Preto v súčasnosti nie je možné vylúčiť manipuláciu dát medzi zdrojom a užívateľom informácií, či už z dôvodu omylov, alebo falšovania, ani zaručiť zabezpečenie aktuálne platných údajov (napr. z dôvodu starších verzií v cache pamätiach). Preto z dôvodu obmedzení systému upriamujeme pozornosť v zmysle nižšie uvedených.

Dostanete ich primerane aktuálnym parametrom internetu. Práve preto za správnosť údajov a súhlas s pôvodnými údajmi neberieme zodpovednosť.

Vylúčenie zodpovednosti

1. Obsah ponuky zverejnenej metódou on-line

Autor sa v žiadnej miere nezodpovedá za aktuálnosť, správnosť, úplnosť, alebo kvalitu zverejnených informácií. V princípe sú vylúčené akékoľvek nároky voči zodpovednosti Autora, ktoré by sa mali vzťahovať na materiálne alebo duchovné škody, ktoré boli spôsobené použitím alebo nepoužitím ponúknutých informácií, respektíve použitím chybných a neúplných informácií, okrem prípadu dokázateľného zámerného hrubého porušenia alebo zanedbania povinností Autora. Ponuky nie sú povinné a bez oznámenia sa môžu upravovať. Autor si dôrazne vyhradzuje pre seba právo na úpravu, doplnenie, zmazanie alebo dočasné, prípadne trvalé zverejnenie častí jednotlivých stránok alebo celých ponúk bez akéhokoľvek oznámenia.

2. Odkazy a linky

V prípade priamych alebo nepriamych odkazov (linkov) na také internetové stránky, ktoré spadajú mimo zodpovednosť Autora, jeho povinnosť zodpovedať sa vstupuje do platnosti, ak Autor disponuje vedomosťami o ich obsahu, zároveň by mal k dispozícii technické prostriedky a bolo by od neho očakávateľné zabránenie použitia protizákonných obsahov. Preto Autor dôrazne vyhlasuje, že v čase zalinkovania, predmetné zalinkované stránky boli bez ilegálnych obsahov. Autor nemôže nijak ovplyvniť súčasnú a budúcu formu ani obsahy zalinkovaných/ odkazovaných stránok. Preto Autor sa dôrazne ohradzuje voči akýmkoľvek obsahom na zalinkovaných stránkach, ktoré boli zmenené po ich zalinkovaní. Táto dohoda je platná pre všetky zverejnené linky a odkazy v zmysle súčasnej platnej internetovej ponuky, ako aj na zápisy cudzincov do knihy hostí, fóra a poštových zoznamov vytvorených Autorom. V prípade chybných alebo neúplných obsahov a hlavne za také škody, ktoré pochádzajú z takýmto spôsobom použitých alebo nepoužitých informácií, sa zodpovedá jedine subjekt, od ktorej ponuka pochádza, alebo poukazuje odkaz a nie ten, kto sa len zalinkovaním naňho odvoláva v predmetnom zverejnení.

3. Autorské práva

Autor sa usiluje o to, aby v každej publikácii boli zohľadnené autorské práva použitých grafických prvkov, zvukových dokumentov, videí a textov, alebo použité ním vyprodukované grafiky, zvukové dokumenty, videá a texty, respektíve voľne dostupné grafiky, zvukové dokumenty, videá a texty. Na výrobné značky a ochranné známky zverejnené a pomenované v internetových ponukách,- a v danom prípade na práva výrobných značiek a ochranných známok tretích strán, sa v neobmedzenom rozsahu vzťahujú aktuálne platné nariadenia v oblasti značenia a vlastníckych práv všetkých zapísaných vlastníkov. Jedine z názvu nie je možné vyvodiť takú konzekvenciu, že výrobná značka by nebola chránená právami tretích osôb! Právo publikácie objektov vytvorených a zverejnených Autorom ostáva výhradne u Autora. Reprodukcia alebo použitie takýchto grafík, zvukových dokumentov, videí a textov v elektronických alebo tlačových publikáciách bez vysloveného súhlasu Autora nie je povolená.

4. Aktuálna právna pôsobnosť vylúčenia zodpovednosti

V prípade, že časti týchto textov alebo ich štylizácie z časti alebo úplne nie sú v zhode so súčasným právnym stavom, tak ostatné časti tohto dokumentu, ich obsahy a platnosť ostávajú nedotknuté.

Koncepcia internetových stránok a ich tvorba:

Neckarmedia Werbeagentur Heilbronn – reklamná agentúra (Heilbronn)