Cena „LUDWIG ERHARD” („Ludwig-Erhard-Preis” – LEP)

Home » Zaujímavosti » Általános » Cena „LUDWIG ERHARD” („Ludwig-Erhard-Preis” – LEP)

Tlačová správe firmy Heiche Group v súvislosti s cenou v roku 2008

Pre firmu Gerhard Heiche GmbH Oberflächentechnik v rámci udelenia ceny „Ludwig Erhard” odsúhlasili aj cenu „Recognised for Excellence”.

Orientácia na zákazníka a sociálna angažovanosť sú zárukou úspechu. Hospodársku úspešnosť firiem nezaručuje len orientácia na zákazníka, ale aspoň tak dôležitá je aj sociálna angažovanosť a zainteresovanosť v oblasti sociálneho diania. V rámci procesu prideľovania ceny „Ludwig Erhard” sú to dôležité aspekty marketingovej súťaže firiem. Prevádzka firmy Heiche Oberflächtechnik so sídlom v Schwaigern na prvýkrát sa podarilo dostať do kola s 400-450 bodmi v kategórii stredných podnikov a stať sa tak nositeľom ocenenia „Recognised for Excellence”. K odovzdaniu ceny došlo dňa 25. novembra 2008. v Berlíne.

O cene „Ludwig Erhard”: Výhoda tkvie v návšteve na mieste.

Na rozdiel od iných hospodárskych ocenení cena „Ludwig Erhard” nie je len rozhodnutím porotcov na základe predloženej dokumentácie, ale o to viac rozhodnutím expertnej skupiny po viacdňovej odbornej prehliadke na mieste v danej firme. Táto kvalifikačná skupina je zložená z osobností a špecialistov vrcholových manažmentov nemeckých firiem – bez honorára. Počas tejto práce odborníci sa rozdelia na skupiny, ktoré skúmajú firmy zapojené do súťaže. Po prvé analyzujú strategické dokumenty uchádzačov o cenu, popisy ich pracovných postupov a správy o dosiahnutých výsledkoch.

Keď počas tohto hodnotiaceho procesu dosiahne firma vysoko stanovenú bodovú hodnotu na základe detailnej hodnotiacej metodiky, potom nasleduje návšteva na mieste, kde pri tvorbe uceleného obrazu o firme, expertom pomôžu rozhovory s vedením a spolupracovníkmi. Výstupom z tejto fázy je okrem bodového ohodnotenia aj vytvorenie hĺbkového profilu firmy pomocou zadefinovania silných a slabých stránok. Okrem zámeru uchádzača o čo najlepšie umiestnenie v rámci súťaže o cenu „Ludwig Erhard“ je preňho veľmi dôležité aj získanie pozitívnej spätnej odozvy práve od tejto expertnej skupiny, pretože výsledky tohto prieskumu na mieste budú poskytovať dôležité impulzy pri ďalšom rozvíjaní firmy.

V týchto tímoch pracujú experti bez akéhokoľvek honorára, ktorí obetujú zo svojho času aj 200 hodín pri realizácii a príprave hodnotenia jednotlivých firiem. Odmenou ich nadšenej práce je to, že môžu nazrieť do hĺbkového profilu vynikajúcich firiem. Cenu „Ludwig Erhard” spravuje iniciatíva „Initiative Ludwig Erhard Preis” („Iniciatíva pre cenu Ludwig Erhard”). V pozadí stoja špičkové zväzy nemeckého priemyslu, ako Ludwig Erhard Stiftung (Nadácia Ludwig Erhard), Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ – Nemecký spolok pre kvalitu) a Verein Deutscher Ingenieure (VDI – Združenie nemeckých inžinierov).