ODBORNÉ VZDELÁVANIE

Home » Zaujímavosti » Általános » ODBORNÉ VZDELÁVANIE

Auszubildende

Mi a jövőbe tekintünk!

My hľadíme do budúcnosti!

Naši absolventi odbornej prípravy sú odborníkmi budúcnosti. Spoločnosti Heiche ponúkajú kvalitné a bezpečné vzdelávacie miesta tak vo výrobnej ako aj v obchodnej oblasti. Absolventom končiacim štúdium každoročne ponúkame možnosť získania odbornej kvalifikácie.

Môže ním byť obchodný referent, odborník na úpravu kovov, kvalifikovaný priemyselný mechanik a odborník na skladovú logistiku.
Trojročná odborná príprava obchodného referenta sa v druhom ročníku dotýka nasledovných oblastí: Štatistika, skladovanie, príprava textu, spracovanie objednávok a faktúr, bezpečnosť práce, ochrana životného prostredia a racionálne využitie energie, organizácia podniku, organizácia pracovného prostredia, pracovné a organizačné nástroje , proces hospodárenia v administratíve, hospodárska komunikácia, spracovanie údajov, personálne záležitosti, účtovníctvo a kalkulácia. Pred ukončením druhého ročníka je potrebné zložiť čiastkovú skúšku pred členmi remeselného cechu. Počas tretieho ročníka na rad prichádza prehĺbenie znalostí získaných v druhom ročníku.

Jednou z hlavných podmienok je vzdelávacia účasť na škole „Gustava von-Schmollera“ týždenne jedenkrát respektíve dvakrát. Predpokladom účasti na vzdelávaní je ukončená škola, prívetivý kontakt s ľuďmi, pozitívny vzťah ku práci s počítačom, vytrvalosť a usilovnosť, dobrá mentalita a vhodná forma správania.
Príprava odborníkov pre povrchovú úpravu kovov/povlakovanie sa uskutočňuje v priebehu troch rokov. Počas prvého a druhého ročníka sa absolventi venujú nasledovným tematickým okruhom: bezpečnosť pri práci a proti úrazové zabezpečenie, postup pri pracovnom úraze, meranie dĺžky obrobku, skúmanie povrchovej kvality obrobku, rozdiely pri rezaní dreva, ocele a umelej hmoty, rezanie súbežných povrchov do rozmerov, rezanie trubíc ručnou pílkou podľa predkreslených označení, zváranie platní a trubíc, kontrola obrobkov z hľadiska pripravenosti na povlakovanie, vhodný výber prípravných postupov, príprava roztokov s určitou koncentráciou látok, riadiace schopnosti a meranie hodnoty pH, výstavba konštrukcií a nástavcov a ich prispôsobenie vzhľadom ku obrábanému výrobku, vplyvy tepelného spracovania na materiál a na následnú povrchovú úpravu, rozdiely medzi jednotlivými technológiami povrchovej úpravy kovov.
Pred ukončením druhého ročníka vzdelávania je potrebné absolvovať čiastkovú skúšku. Priebeh tretieho ročníka: plánovanie a realizácia zakrytia/odkrytia pomocných elektród, obsluha zariadení, obsluha a kontrola prídavných montáží ako sú filtračné zariadenie, obsluha a kontrola dávkovacích staníc a chemických dávkovačov, čistenie a udržiavanie elektród, logický postup pri mechanickom, chemickom, elektrochemickom či fyzickom odstraňovaní nečistôt a odborné zneškodnenie zostatkových látok, realizácia manažmentu kvality v záujme zlepšenia kvality práce. Technická časť odbornej prípravy sa uskutočňuje v centre odborného vzdelávania Schwäbish Gmünd, v priestoroch odbornej školy galvanickej technológie.

Ponúkame tretiu možnosť odbornej prípravy pre pozíciu priemyselný mechanik. Odborná príprava trvá u nás 3,5 roka a prebieha jednak v našich vzdelávacích priestoroch a súbežne na odbornej škole Neckarsulm. Priemyselný mechanik nachádza uplatnenie vo výstavbe, kontrole a údržbe technických zariadení. Absolventi pracujú pri nastavení, prispôsobení výrobných zariadení a pri ich zavedení do prevádzky. Typickou oblasťou uplatnenia je údržba, výroba strojov a zariadení, technológia výroby a výroba jemnej mechaniky. Výrobní mechanici pracujú samostatne pri dodržiavaní nariadení a predpisov bezpečnosti práce. Pracovnú činnosť vykonávajú v súlade a po dohode so všetkými úsekmi, ktoré sa zúčastňujú výrobného procesu, tvoria pracovnú skupinu. Napĺňajú pracovné pozície, organizujú výrobný proces a zabezpečujú jeho kontrolu. V súlade so systémom manažmentu kvality spoločnosti kontrolujú a zaznamenávajú udržiavacie a montážne činnosti. Zhotovujú súčiastky a dielenské jednotky a spájajú ich do technických systémov, zisťujú závadovosť a príčiny výskytu, všetko dokumentujú a vykonávajú opravu a údržbu systémov. Zabezpečujú obhliadku a výber kontrolných postupov a nástrojov, dbajú o prevádzkyschopnosť technických systémov, kontrolujú a dopĺňajú elektrotechnické komponenty riadiacej techniky.

Toho času ponúkame príležitosť deviatim mladým uchádzačom, pre osvojenie si remesla s lákavým prísľubom do budúcnosti. Dorastencom ponúkame perspektívne odborné vzdelávanie na tej najvyššej úrovni. Poznávacím znakom našej práce sú tímový duch a pocit zodpovednosti ako motivácia k výkonu. Každoročne ponúkame rozsiahle rámcové programy na rôznych vzdelávacích veľtrhoch, odborných vzdelávacích burzách atď. V priebehu minulého roka sme sa zúčastnili na dni školského veľtrhu Nemeckej obchodnej a výrobnej komory (IHK) respektíve miestnej burzy odborného vzdelávania.

gruppenbild2